แผงควบคุม

 • 8,276 เบาหวาน
 • 10,906 ความดันโลหิตสูง
 • 1,975 ไตวาย
 • 1,222 หลอดเลือดสมอง
 • 2,234 หอบหืด

KPI 2561


 • ร้อยละ ประชากร อายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน, ความดันโลหิต 75 %
 • ร้อยละ ประชากร อายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง 80 %
 • ร้อยละ ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการเยี่ยมบ้าน 21 %
 • ร้อยละ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการเยี่ยมบ้าน 14 %
 • ร้อยละ ของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา 20 %
 • คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต 2561


  โรคเบาหวาน : (251/2,740) x 100 = 9.16 %
  โรคความดันโลหิตสูง : (701/5,427) x 100 = 12.92 %
  โรคเบาหวาน + โรคความดันโลหิตสูง : (746/5,536) x 100 = 13.48 %

  WORK LOAD 2561

  CVD Risk Screen ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 2561


  ร้อยละ : (9,280/13,752) x 100 = 67.48 %

  CVD Risk Screen ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2561


  ร้อยละ : (1,946/2,740) x 100 = 71.02 %

  CVD Risk Screen ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต 2561


  ร้อยละ : (4,122/5,427) x 100 = 75.95 %

  CVD Risk Screen DM+HT 2561


  ร้อยละ : (3,186/5,536) x 100 = 57.55 %