แผงควบคุม

 • 8,161 เบาหวาน
 • 10,710 ความดันโลหิตสูง
 • 1,943 ไตวาย
 • 1,206 หลอดเลือดสมอง
 • 2,169 หอบหืด

KPI 2561


 • ร้อยละ ประชากร อายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน, ความดันโลหิต 3 %
 • ร้อยละ ประชากร อายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง 3 %
 • ร้อยละ ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการเยี่ยมบ้าน 5 %
 • ร้อยละ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการเยี่ยมบ้าน 3 %
 • ร้อยละ ของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา 7 %
 • คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต 2561


  โรคเบาหวาน : (212/2,736) x 100 = 7.75 %
  โรคความดันโลหิตสูง : (547/5,296) x 100 = 10.33 %
  โรคเบาหวาน + โรคความดันโลหิตสูง : (596/5,425) x 100 = 10.99 %

  WORK LOAD 2561

  CVD Risk Screen ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 2561


  ร้อยละ : (3,034/13,526) x 100 = 22.43 %

  CVD Risk Screen ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2561


  ร้อยละ : (688/2,736) x 100 = 25.15 %

  CVD Risk Screen ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต 2561


  ร้อยละ : (1,089/5,296) x 100 = 20.56 %

  CVD Risk Screen DM+HT 2561


  ร้อยละ : (1,241/5,425) x 100 = 22.88 %